Page 122 - MAIN

Basic HTML Version

ΕΠ Ι ΣΗΜΟΣ '
ΕΦΗΜΕΡ Ι Σ ΤΗΣ 31ης ,
ΜΑΡΤΙΟΥ
1961
103
εόθuνoμένων ττροσώττων καΙ έν ττεριmώσει μή
ττληρωμης, δττως λά~ητε τοιαΟτα {i,λλα μέτρα,
δυνάμει των ττρονοιων τοΟ περί ΕΙσπράξεως
Φόρων Νόμου, Κεφ.
329,
οΤα ένδέχεται να εΤναι
άναγκαϊα δια την είσττραξιν παντός ποσοΟ όφει.
Χομένου ύττό καθυστερούντων ττροσώττων
:-
(
α) <Όλων των ποσων των κατανεμηθέν.
των δυνάμει τοΟ {i,ρepou
37
τοΟ περί
Φόρου ΕΙσοδήματος Νόμου, Κεφ.
323.
(~) , 'Όλων,
των -ττοσων των κατανεμηθέν.
των δυνάμει τοΟ άρθρου
45
τοΟ ττερί
Φόρου Είσοδήματος Νόμου, Κεφ.
323.
Έξεδόθη την
31
ην ΜαρτΙου,
1961.
θ. Γ. ΙΩΝΙΔΗΣ.
Πρ9σωρινος πρωτος Λειτουργός Προσόδων.
' Αριθμός
275
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ,
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ,
1952-1956
Γνωστοττοιεϊται ώδε ττρός ττληροφορ(αν των
καταναλωτων 'ΠΟσίμου ύδατος της πόλεως 'Αμ­
μοχώστou δτι συμφώνως τοΟ ύττ' άριθμόν
1
Ο των
Κανονισμων τοΟ'
Σ υμ~ouλ(oυ Ύδρεύσεως 'Αμμο ­
χώστou,
1952-1956,
το Σ υμ~oύλιoν Ύδρεύσεως
>
Αμμοχώστου ωρισε τα άKόλOUΘα τέλη ύδατος
δια τό Ιτος
1961 :-
1.-(α) Δι' ύδρομετρητοΟ
:-
Μέχρι
5
τόνων τον μηνα είτε καταναλωθέν­
των ~ μή, έλαχίστη έττι~άρυνσις
167.5
μίλς τον
μηνα.
(~) 'Άνω των
5
τόνων και ούχί ττέραν των
1
Ο κατα μηνα τό έλάχιστον -ττοσόν ττλέον
33.5
μΙλς δι' ~Kαστoν ττρόσθετον τό\'ον.
(γ) 'Άνω των
10
τόνων καΙ ούχΙ ττέραν των
20
τό~ν τόν μηνα τα άντ(στοιχα ττοσά δια την
κατανάλωσιν (α) καΙ (~) ττλέον
50
μΙλς
δι' ~Kαστoν ττρόσθετον τόνον άνω των
10
καΙ
ούχΙ πέραν των
20
τόνων.
(δ) 'Άνω των
20
τόνων τον μηνα τα άντί­
στοιχα ποοα των προηγουμένων τόνων ώς κα­
θορ(ζονται είς τας παραγράφους (α), (~) και
(γ) πλέον
70
μΙλς τόν τόνον διά τους ύ1tΟ­
λo(πoUς τόνους.
2.
Διά σακκοραφ(ων
:-
(α) Διά το ττρωτον Ιδιόκτητον σακκοράφι,
t24.
(δ) Δι' ~Kαστoν ίδιόκτητον σακκοράφι
ίtλέOν τοΟ ένός έντός του ίδίου &rτOστατΙKOO,
t36.
3.
ΕΙδικά τέλη
:-
ΕΙς τόν Στρατόν, Ξενοδοχεία καΙ Βιομηχα­
νίας
:-
(α) OίαδήίtOτε ίtOσότης κάτω των
100
τόνων τα τέλη τά καθοριζόμενα είς τήν 1ην
ίtαράγραφOν.
(δ)
.,
Ανω των
100
τόνων τον μηνα,
55
μίλς
τόν τόνον.
(γ) ΕΙς Πλοία,
:-
200
μίλς τον τόνον.
Σύνδεσις ίtλOίoυ,
500
μίλς.
4.
Ένο(κιον ΜετρητοΟ
25
μΙλς τον μηνα.
Συμφώνως τοΟ ΚανονισμοΟ
11
των Κανονισμων
τοΟ ΣυμQx)υλ(ου, το Συμβούλιον άίtεφάσισεν
δτrως δλα τα τέλη -ττληρώνωνται κατά τριμηνίαν.
Α. ΣΑΜΗ,
Πρόεδρος,
Σ υμ~oυλ(oυ Ύδρεύσεως.
Άμμόχωστος,
31η 'Ιανουαρίου,
1961.
(Υ.Ε.
492/59/3.)
.
Αριθμός ΖΊ6
,
Αμμοχώστου.
Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩχεΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ,
"
~KEΦAΛAION
5
ΕΙδοτιο{ησις προtιθεμένης'Πληρωμης μερΙσματος.
'Ε,ν ' ;τφ ~Ε'Παρχιckκφ ΔΙK~στηρ(φ Ά~U~(.i>(J(ας~ ·
,
Δικαιοδοσια Π!ωχεό.σεών. .
Άι ; !
','
·Αρ.
,6/1900. '.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΠΟθΕΣ Ι Σ
ΈπΙτοίς άφορωσι τόν Ί ωάννην Άχιλλέα Κουλ­
λουρένον Ιξ ΆγΙου Δομετ(ου.
'Όνομα Χρεώστοu-Ίωάννης Άχιλλέα Κουλλου­
ρένος.
, Διεύθυνσις-"Αγιος Δομέτιος.
Περιγραφή-Δέν περιγράφεται είς το Διάταγμα
Παραλα!ης.
Τελευταία ~μερoμηνΙα λήψεως έίtαληθεύσεωy-
12
'Α ττριλΙου,
1961.
Ι 'Όνoμα-Έίtίσημoς Παραλήmης.
Διαχειριστης
"
Διεύθυνσις-Λεωφόρος :
Βύρωνος
Ι
'Αρ.
9,
Λευκωσία. '
,
Λευκωσία,
Tf!
21
n
ΜαρτΙου,
1961.
Άριθμός
277
Μ. Σ. ΑΓΡΟΤΗΣ,
' Ε1tΙσημος Παραλήτττης.
Ο ΠΕΡ Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ ΚΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.
114
ΚΑΙ ΝΟΜόΣ
28
ΤΟΥ
1959
Γ
\'
ω σ τ ο ττ ο ί η σ ι ς ' Ε γ γ Ρ α φ η ς.
ΓνωστOίtOιειται δια τοΟ ίtαρόντoς δτι ή άκ6-
λoUΘoς ΣυνεΡΥατική Έταιρεία καΙ οί κανονι­
σμοί αύτης έχουν δεόντως έγγραφη σήμερον
ύτr ' έμοΟ: δυνάμει των άνωτέρω Νόμων
:-
,<
Σ υνεργατικός 'Οργανισμός Παραγωγης Ζωο­
τροφών Λτδ. > .
Λευκωσία,
24
ΜαρτΙου,
1961 ',
'Αριθμός
278
Α. ΑΖΙΝΑΣ,
Πρ. 'Έφορος ·Ελληνικων
Συνεργατικων <Εταιρειών.
ΣΤΑΤΙ ΣΤΙΚΑΙ ΕΙ ΣΑΓΩΓΩΝ
kAI
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Άντίτυπα των Στατιστικων Είσαγωγων καί
ΈξαγωΥων δια τον μηνα Ί ανoUΆριoν,
1961,
είς
την Άγγλικήν γλωσσαν, διατΙθενταιίtρός τrώ­
λησιν εΙς τό Τυπογραφείον της Κυττριακης Δη­
μοκρατ{ας καί είς τούς κατωτέρω άναφερομέ­
νους άντιίtρoσώτroυς, ίtΡOς
150
μΙλς gKaoτOV
:
ι
Bι~λιoίtωλεϊoν Ρουστέμ, Όδος Κυρηνείας,
Άρ.
11-14,
Λευκωσία.
Β ι~λΙOίtωλειoν Σ. Χ. ΠαίtαδOίtOύλoυ, <Οδός
Λήδρας. ' Αρ.
128,
Λευκωσία.
Bι~λΙOίtωλειoν Ρουστέμ, Πλατεία Λαλα Μου­
σταφά Πασα, 'Αμμόχωστος.
Bι~λιoτrωλείoν Σ1t. Σ. ΊωάννΟύ. Άμμό­
χωστος.
ΒιδλΙΟ1tωλείον Δ. Α. ΓαΙφιηλίδη, Λεμεσός.
'Αριθμος
279
ΣΤΑΤΙ ΣΤΙ ΚΗ ΕΠΕΤΗΡ Ι Σ, 1~59
Άντίτυίtα της Στατιστικης Έίtετηρίδoς,
1959,
Άρ.
5,
εΙς την Άγγλικήν γλωσσαν, διατίθενται
τrρoς ίtώλησιν είς το Tυίtoγραφεϊoν της Kυίtρια­
κης Δημοκρατίας καί είς τούς κατωτέρω άνα­
φερομένους άντιίtρoσώτroυς, ττρός
300
: μίλς εκα-
στον
:-
,
Βι6λιοπωλείον Ρουστέμ, Όδός Κυρηνείας,
Άρ.
,11-14,
Λευκωσία,
:
Bι~λιoτrωλειoν Σ. Χ. ΠαίtαδOίtOύλoυ, ·Οδ&;
Λήδρας, 'Αρ.
128,
Λευκωσία. ι ,
Bι~λιoπωλείoν Ρουστέμ, Πλατεία Λαλα Μου­
σταφα Πασα,
Αμμόχωστος.
Bι~λιo1τωλείoν Σ ίt. Σ.
·1
ωάννου,
Αμμό­
χωστος.
B~βλΙOΠ(A)λείoν Δ;", : .Α. ΓαβριηλΙδη, Λεμεσός.