Page 259 - untitled

Basic HTML Version

[
260
]
N o m e
of School.
N a m e of Schoolmaster or of Schoolmistress. j Annual 8alory.
Nnmber of Scholars.
B o y * Girls. TotaL
F A M A G U S T A DISTRICT—mtimled.
Prnstio
Limnia ... ... ..
Trikomo ... ... ...
Ayios Elias
Patriki
Kotna tou Yialou
Komi Kebir
Trypiaeni
Ayios Audronikos
Ayios Sergioa
Lysi
Ormldia
Millia
Ayios Memnon ...
Stylos
Varili. Girls
'*
(AIDED SCHOOLS.)
Georgios Christodoulou...
Achilles R. Dalias
Christodoulos Stavrinides
Georgios Th. Sakkas
The.*xio?ios Loizon
Constantinos Loizides —
Polydoros Petrides
Christos Artemides
Savas Pantelides
Nicolaos Kyzas
Michael Nicolaides
Georgios I. Georgaliidet
Barnabas Kyriakou
Agesilaos V. Angelopoulcs
Charalampos Nicolaides...
Evangelia Michael
*J -\
I
£ s. cp.
IS 0 0
20 10 0
41 0 0
22 10 0
25 0 0
29 0 0
33 0 0
19 0 0
24 10 0
29 0 0
35 0 0
22 10 0
27 0 0
30 10 0
16 rt 0
15 -10 0
SO
33"
41
SO
21
46
45
20
40
43
46
23
34
52
31
33
30
21
50
43
20
40
45
60
21
34
21
30 Schools.
I
35 Teachers.
I
913 10 0 i
140
1,301
PAPHOS DISTRICT.
Ktima, Boys
Girls ..
£.moa
Khlorakas
Tala
Peyi*
! Poll
[ ' Nicolaos Kissonergis
! I Nearchos Moschatos
i
; \ Eleni Th. Antoniodou ...
<
, ( Maria Hadji Demetriou...
I
i Gregorios Ieiodiacooos ...
i
I
! Hj. Charalampos loannide*
l
j Ioannis Stamatinde-
i
I Georgios Chazakos
I
»
Georgios Kephalos
38 0 Oj
24 0 0)
40 0 0 j
>
S rt 0)
19 0 0
25 rt 0
26 0 0
29 lu O
35 rt i)
K>4
104
41 i 41
34
33
26
34
35
TH |
32
9
41