Page 241 - untitled

Basic HTML Version

[ 242 ]
RETURN of the POPULATION, as ascertained
I-MlftU- 1 A.NU *N JLXIICSXIO.
-m*
33
O (
O
55
4
Deyrinenlik
(iueluding-;
town of Nicosia)
Dagh
...
JLiCl K.CI •••
.
#
.
• • «
-Morphou
Larnaca
X
2 "
•"•J
/Limassoi
Evdimou
! Kiiaui ... ... ...j
i
, Famag-usta ... ...;
j
I
^ i Messaria
zt: '<
£ v Carpas...
!
i
. Papho ...
1
~ Khrysokhou ...
Kelokedaru
Kyroma
TOTAL
Area ia
Square Aides.
\
(
'1,040*
.
\
365
/
542;
f
}
)
'
1
\
817
!
i
1
i
J
1
i
i
; 574*;
[
l
t
•*
:
i
MAHOMETJLXS.
1
j
Hales.
1
i
4.523
i
! 458
i 1,408
1 747
Females.
4,174
378
1,393
737
i
2,977 j 2,bo8
1,532 •
1,152
1,368
1,129
i
505 ' 416
GiSKEK CHUECH.
Hales. Femtdes.
i
8,927
1
1
5,505
i
3,911
5,577
1
8,854 ;
8,400
5,571
4,168
5,095
8,561
i
6,9S7 | 6,408
' "1
1,818 j 1,539
!
6,490
!
6,029
i
!
*
>
j 1,101 : 952 ; 6,367 ; G.084
i
i
'
* i
1 • '
i2
?
115 1,983 .3,787 3,6S4
1
7
. 1,909 1,768 ; 5,758 1 5,687
;
t
,
i
>
'
'•
1
-
|
i
:
i
-
;
; 1,514
1,437 4,640
j
4,610
i
'
,
i
.1,801 1,914 3,518 -3,673
!
[
1.516
1,514
-2.703 2,788
246
-1,470 1,31" *5,"
10
I i
|
i
j
3,534 :24
:
788j 23,138(80,55:
;
1
I
. 5,736
!
: (b,0ot
OTHER
\ TOTAL. '!
RELIGIOXI3TS. * i
i
Hales.
1
322
!
1
Fixnales.
I
i
i
272
17
1 27
2
44
366
186
4
3
fi
9
10
; 34
j
1
1
i
ol
9
i
1
39
344
i
164
i
I
I
23
7
12
13
Hales. ' Fsmala.!
1 1
1
1
1
13,772| 12,846
i
J
i
i
5,980
!
5,976*
i
i
i •
5,321 5,561
6,36S| 5,871
i
1
12,197 11,563;
i ;
8,705
2,974
i
i
7,940!
i
r
2,66S
i •
i
!
!
6,99$ 6,445
; I
i !
j
i
7,610; 7,059
! i
1 1
5,912' 5,674
i .
i
i
i
i i
7,701 7,467j
1 1
' 1
i
6,185* 6,060
j '
i
5,321 5;S87
| - - | 4,219
4,30:
i
.
i
!
s
! 395 ; 376 ' 7,575, 7,42
!
i
i
i '
i j i i
3 1,495;
1.2 < 7-106,833 i 102,44
!
l l
1
1
i
i
i
i
i
i
I
8
Xot",—Thio recurs ii exciuiiv. <"»? the B .*;•*'/•> Al'.*i:ary juuuuition returned, wich w o m e n aud children, as minil-erii-£*S7«,
• Including 3*!wi».